Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ebook o analizie finansowej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ebook o analizie finansowej
  • Cena : 29.90 zł

Kupuję

Streszczenie ebooka

     Zasadniczym celem niniejszej książki jest wyjaśnienie w sposób możliwie prosty w jak można wykonać analizę finansową przedsiębiorstwa. Oceniając firmę bierzemy pod uwagę jej stan majątkowy, możliwości rozwojowe oraz możliwości potencjalnych zysków.

Książka jest podzielona na dwie części z czego pierwsza mówi o źródłach danych, definiuje pojęcia oraz nawiązuje do ustawy. Druga zaś część to już analiza konkretnych elementów takich jak pasywów, aktywów, dynamiki, rentowności firmy, płynności finansowej, zadłużenia, sprawności zarządzania.

Książka obfituje w przykłady, które sprawiają, że jest ona atrakcyjna a teoria jest wyjaśniana na konkretnych sytuacjach  w jakich przedsiębiorstwo może się znaleźć.

W pierwszej części opisuje czym jest bilans oraz czym są aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. Jest to ważne z punktu widzenia analizy finansowej oraz pozwala na klasyfikację co należy do majątku trwałego danego przedsiębiorstwa a co jest aktywem obrotowym.

Gdy jest mowa o amortyzacji majątku kładziony jest tu nacisk na nie "przejadanie tego" odpisów, lecz na inwestycje rozwojowe lub poprawiające jakość majątku firmy, który w sposób bezpośredni może rzutować na jakość oferowanych produktów i usług przez firmę.

Spis treści

Wprowadzenie

Sprawozdania finansowe – źródło danych analizy finansowej

Ustawa o rachunkowości
Bilans
Aktywa
Pasywa
Rachunek zysków i strat
Wariant porównawczy
Wariant kalkulacyjny
Informacja dodatkowa
Pozostałe części sprawozdania finansowego
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z działalności jednostki
Uproszczone sprawozdanie finansowe

Analiza finansowa

Analiza struktury i dynamiki
Analiza bilansu
Analiza struktury aktywów
Analiza struktury pasywów
Analiza struktury rachunku zysków i strat
Analiza dynamiki
Analiza rentowności
Próg rentowności
Analiza wydajności
Analiza płynności
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Przepływy z działalności finansowej
Analiza sprawności zarządzania
Analiza zadłużenia i obsługi długu
Aneks nr 1. Czynnik sezonowości i jego wpływ na wyniki przedsiębiorstwa (na przykładzie branży budowlanej)
Aneks nr 2. Specyfika branży i jej wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
Aneks nr 3. Opis i dane finansowe „Nasza Firma” sp. z o.o.
Aneks nr 4. Wartości wskaźników finansowych „Nasza Firma” sp. z o.o.
Aneks nr 5. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości